ЛАБОРАТОРНІ ПОСЛУГИ

ЛАБОРАТОРНІ ПОСЛУГИ

Лабораторні дослідження

* у разі надання медичних послуг іноземним громадянам, ціна без ПДВ буде збільшена на коефіціент 1,1662

* вартість перебування іноземних громадян на стаціонарному лікуванні, визначається індивідуально у кожному випадку (в залежності від відділення ОКЛ і виділенних кошторисних призначень) і затверджеється головним лікарем

ПОСЛУГАЦІНА
Ферменти 
Аланінамінотрансфераза (АЛТ) 23 грн.
Альфа-амілаза 28 грн.
Аспартатамінотрансфераза (АСТ) 23 грн.
Лужна фосфотаза 22 грн.
Субстрати 
Білірубін загальний 23 грн.
Білірубін прямий 23 грн.
Кліренс креатинину 41 грн.
Клубочкова фільтрація 79 грн.
Креатинін 25 грн.
Креатинін сечі 28 грн.
Сечова кислота 20 грн.
Сечовина 25 грн.
Сечовина сечі 27 грн.
Співвідношення альбумін/креатинін сечі 62 грн.
Такролімус 524 грн.
Білковий обмін
Альбумін 20 грн.
Електрофорез білків 143 грн.
Загальний білок 20 грн.
Серомукоїд 30 грн.
Тимолова проба 20 грн.
Специфічні білки  
Антистрептолізин О (АСО) кількісно 51 грн.
Антистрептолізин О (АСО) кількісно автомат 56 грн.
Антистрептолізин О (АСО) якісно 14 грн.
Ревматоїдний фактор (РФ) кількісно 51 грн.
Ревматоїдний фактор (РФ) кількісно автомат 56 грн.
Ревматоїдний фактор (РФ) якісно 14 грн.
С-реактивний білок (СРБ) кількісно 51 грн.
С-реактивний білок (СРБ) кількісно автомат 67 грн.
С-реактивний білок (СРБ) якісно 14 грн.
Ліпідний обмін
Ліпідограма розгорнута 90 грн.
Тригліцериди 26 грн.
Холестерин ліпопротеїнів високої густини (Х-ЛПВГ) 38 грн.
Холестерин загальний 26 грн.
Маркери обміну заліза 
Гідроксивітімін Д 300 грн.
Залізо 26 грн.
Трансферин 164 грн.
Феритин 176 грн.
Ціанокобаламін (Вітамін В 12) 176 грн.
Вуглеводний обмін 
Глікемічна крива після навантаження глюкозою (3 рази капілярна кров) 83 грн.
Глікемічний профіль (глюкоза крові 4 рази) 107 грн.
Глікований гемоглобін 86 грн.
Глюкоза (венозна кров) 23 грн.
Глюкоза (капілярна кров) 27 грн.
Глюкоза ліквору 33 грн.
Глюкоза сечі 31 грн.
Інсулін 123 грн.
Лактат 28 грн.
С-пептид 123 грн.
Електроліти 
Гази крові 56 грн.
Кальцій іонізований 40 грн.
Кальцій сечі 35 грн.
Фосфор сечі 29 грн.
Хлориди ліквору 33 грн.
Калій, натрій, хлориди сироватки крові 40 грн.
Кальцій загальний сироватки крові 26 грн.
Фосфор неорганічний сироватки крові 22 грн.
Дослідження системи гемостазу 
Гематокрит 15 грн.
β-нафтолова проба 9 грн.
Агрегація тромбоцитів 24 грн.
Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ) 32 грн.
Антитромбін-ІІІ 58 грн.
Етанолова проба 9 грн.
Індекс ретракції 11 грн.
Плазміноген 75 грн.
Протеїн С 120 грн.
Протромбіновий тест (протромбінів час (ПЧ), протромбіновий індекс (ПІ), протромбін по Квіку, МНВ (INR) 31 грн.
РМФК-тест 24 грн.
Тромбіновий час 38 грн.
Фібриноген 35 грн.
Фібринолітична активність 11 грн.
Загально-клінічні дослідження 
Le- клітини 65 грн.
Відбитки лімфовузла 88 грн.
Гематокрит 15 грн.
Загальний аналіз крові (з лейкоцитарною формулою та ШОЕ) 100 грн.
Загальний аналіз крові на гематологічному аналізаторі 70 грн.
Лейкоцитарна формула 22 грн.
Мієлограма (кістковий мозок) 130 грн.
Осмотична резистентність 103 грн.
Ретикулоцити 25 грн.
Товста крапля 35 грн.
Тривалість кровотечі 8 грн.
Тривалість кровотечі по Дюке 13 грн.
Тромбоцити 17 грн.
Час згортання 8 грн.
ШОЄ за Панченком 11 грн.
Дослідження сечі 
Ацетон сечі 18 грн.
Білок в сечі 24 грн.
Діастаза (альфа-амілаза) сечі 24 грн.
Добова втрата білка 30 грн.
Дослідження сечі на Бенс-Джонс 24 грн.
Жовчні пігменти 17 грн.
Загальний аналіз сечі (з мікроскопією осаду) 45 грн.
Мікроальбумінурія 33 грн.
Сеча по Зимницькому 64 грн.
Сеча по Нечипоренко 35 грн.
Дослідження калу 
Аналіз калу на яйця гельментів 35 грн.
Аналіз калу на яйця гельментів та цист найпростіших на станції ParaSys 108 грн.
Копрограма 53 грн.
Цитологічні дослідження 
Аналіз ліквору 46 грн.
Аналіз пунктату 37 грн.
Ендоскопія 33 грн.
Жіночі мазки на флору 16 грн.
Жіночі мазки на цитологію 20 грн.
Ліквор на АК 34 грн.
Лікор на БК 45 грн.
Пунктат простати на АК 29 грн.
Пунктат простати на флору 26 грн.
Пунктат щитовидної залози 213 грн.
Сеча на АК 30 грн.
Сеча на БК 38 грн.
Харкотиння на АК 42 грн.
Харкотиння на БК 51 грн.
Гормональні дослідження 
Антитіла до рецепторів тиреотропного гормону (А-РТТГ) 200 грн.
Антитіла до тиреопероксидази (А- ТПО) 132 грн.
Кортизол 122 грн.
Паратгормон (ПАРГ) 130 грн.
Тиреотропний гормон (ТТГ) 164 грн.
Тироксин вільний (Т4 вільний) 95 грн.
Трийодтиронін (Т3 вільний) 95 грн.
Циклоспорину А (CSA) 455 грн.
Онкологічні маркери 
Простатичний специфічний антиген вільний (ПСАв) 120 грн.
Простатичний специфічний антиген загальний(ПСАз) 120 грн.
Імуносерологічні дослідження 
Гепатит В ( НBsAg) 90 грн.
Гепатит С (aHCV) 150 грн.
Група крові та резус фактор 40 грн.
Реакція мікропреципітації з кардіоліпіновим антигеном (РМП) 27 грн.
Сумарні антитіла IgM, IgG, IgA до Treponema pallidum(RW) 22 грн.
Інфекції та віруси 
SARS-CoV-2 (COVID-19) IgG (ІФА) 200 грн.
SARS-CoV-2 (COVID-19) IgM (ІФА) 205 грн.
SARS-CoV-2 (COVID-19) IgM (ІХЛА) 274 грн.
SARS-CoV-2 (COVID-19) IgG (ІХЛА) 274 грн.
Виділення та ампліфікація РНК вірусу Covid-19 600 грн.
Визначення антитіл класу IgG до Spike-білка коронавірусу SARS-Co-V-2 (ІФА) 300 грн.
Вірус Епштейн-Барра IgG 135 грн.
Вірус Епштейн-Барра IgМ 135 грн.
Герпевірус 1,2 (HSV) IgG 120 грн.
Герпевірус 1,2 (HSV) IgM 120 грн.
Токсоплазма IgG 120 грн.
Токсоплазма IgМ 100 грн.
Хламідія (Chlamidia trachomatis) IgА 124 грн.
Хламідія (Chlamidia trachomatis) IgМ 120 грн.
Хламідія (Chlamidia trachomatis) IgG 120 грн.
Цитомегаловірус (CMV) IgM 95 грн.
Цитомегаловірус (CMV) IgG 100 грн.
Імунологічні дослідження 
Імуноглобулін Ig G загальний 70 грн.
Імуноглобулін Ig А загальний 70 грн.
Імуноглобулін Ig А секреторний 70 грн.
Імуноглобулін Ig Е загальний 66 грн.
Імуноглобулін Ig М загальний 70 грн.
Імунограма (клітинний імунітет по CD) 226 грн.
Комплемент С3 83 грн.
Кріоглобуліни 15 грн.
НСТ-тест 25 грн.
Фагоцитарне число 35 грн.
Фагоцитарний індекс 35 грн.
ЦІК 3% 23 грн.
ЦІК 4% 26 грн.
ЦК (цитотоксичні клітини) 30 грн.
СІТО-TESTи 
D-дімер 183 грн.
ВІЛ/СНІД інфекція 70 грн.
Глікований гемоглобін 87 грн.
Натрій-уретичний пептид 370 грн.
Прокальцитонін 455 грн.
Тест для виявлення скритої крові у калі 100 грн.
Тропонін 220 грн.
Хелікобактерія (Helicobacter pilori) 140 грн.
Тест на виявлення антигена Covid-19, CoV-S23 380 грн.
Забір крові 
Забір крові на біохімічні дослідження (1 пробірка) 25 грн.
Забір крові на ПЛР дослідження (1 пробірка) 25 грн.
Забір крові (2 пробірки) 30 грн.
Забір крові (3 пробірки) 35 грн.
Забір крові (4 пробірки) 40 грн.
Бактеріологічні дослідження 
Дослідження виділень із вуха з від’ємним результатом 50 грн.
Дослідження виділень із вуха з позитивним результатом, ідентифікація збудника та антибіотикочутливість на автоматичному аналізаторі VITEC-2 660 грн.
Дослідження виділень із жіночих статевих органів із від’ємним результатом 65 грн.
Дослідження виділень із жіночих статевих органів із позитивним результатом, ідентифікація збудника та антибіотикочутливість на автоматичному аналізаторі VITEC-2 730 грн.
Дослідження виділень із ока з від’ємним результатом 50 грн.
Дослідження виділень із ока з позитивним результатом, ідентифікація збудника та антибіотикочутливість на автоматичному аналізаторі VITEC-2 670 грн.
Дослідження гною з від’ємним результатом 50 грн.
Дослідження гною з позитивним результатом, ідентифікація збудника та антибіотикочутливість на автоматичному аналізаторі VITEC-2 660 грн.
Дослідження гною на анаероби із від’ємним результатом 25 грн.
Дослідження гною на анаероби із позитивним результатом 50 грн.
Дослідження жовчі з від’ємним результатом (кожна порція окремо) 50 грн.
Дослідження жовчі з позитивним результатом (кожна порція окремо) , ідентифікація збудника та антибіотикочутливість на автоматичному аналізаторі VITEC-2 700 грн.
Дослідження жовчі з позитивним результатом з виділенням анаеробів (кожна порція окремо) 55 грн.
Дослідження жовчі на сальмонели з від’ємним результатом (кожна порція окремо) 55 грн.
Дослідження жовчі на сальмонели з позитивним результатом (кожна порція окремо), ідентифікація збудника та антибіотикочутливість на автоматичному аналізаторі VITEC-2 655 грн.
Дослідження змивів на золотистий стафілокок з від’ємним результатом 45 грн.
Дослідження змивів на золотистий стафілокок з позитивним результатом, ідентифікація збудника та антибіотикочутливість на автоматичному аналізаторі VITEC-2 650 грн.
Дослідження змивів на кишкову групу мікроорганізмів з від’ємним результатом 45 грн.
Дослідження змивів на кишкову групу мікроорганізмів з позитивним результатом, ідентифікація збудника та антибіотикочутливість на автоматичному аналізаторі VITEC-2 665 грн.
Дослідження калу на дисбактеріоз, ідентифікація збудника та антибіотикочутливість на автоматичному аналізаторі VITEC-2 760 грн.
Дослідження калу на патогенні ентеробактерії та ешеріхії з позитивним результатом, ідентифікація збудника та антибіотикочутливість на автоматичному аналізаторі VITEC-2 660 грн.
Дослідження калу на патогенні ентеробактерії і та ешеріхії з від’ємним результатом 80 грн.
Дослідження крові на стерильність (з від’ємним результатом) 70 грн.
Дослідження крові на стерильність (з позитивним результатом), ідентифікація збудника та антибіотикочутливість на автоматичному аналізаторі VITEC-2 650 грн.
Дослідження ліквору з від’ємним результатом 65 грн.
Дослідження ліквору з позитивним виділенням менінгококу 160 грн.
Дослідження ліквору з позитивним, ідентифікація збудника та антибіотикочутливість 60 грн.
Дослідження матеріалу на стерильність з від’ємним результатом 35 грн.
Дослідження матеріалу на стерильність з позитивним результатом 45 грн.
Дослідження повітря закритих приміщень ( з від’ємним результатом) 75 грн.
Дослідження повітря закритих приміщень ( з позитивним результатом) 85 грн.
Дослідження сечі з позитивним результатом, ідентифікація збудника та антибіотикочутливість на автоматичному аналізаторі VITEC-2 655 грн.
Дослідження сечі на флору з від’ємним результатом 50 грн.
Кров (гемокультура) на виділення сальмонел черевного тифу з від’ємним результатом 60 грн.
Кров (гемокультура) на виділення сальмонел черевного тифу з позитивним результатом, ідентифікація збудника та антибіотикочутливість на автоматичному аналізаторі VITEC-2 680 грн.
Мазки з зіва носа на флору з від’ємним результатом 50 грн.
Мазки з зіва, носа на флору з позитивним результатом, ідентифікація збудника та антибіотикочутливість на автоматичному аналізаторі VITEC-2 665 грн.
Мазки з зіва, носа на золотистий стафілокок з від’ємним результатом 50 грн.
Мазки з зіва, носа на золотистий стафілокок з позитивним результатом, ідентифікація збудника та антибіотикочутливість на автоматичному аналізаторі VITEC-2 660 грн.
Мазки із зіва носа на дифтерію з від’ємним результатом 210 грн.
Мазки із зіва носа на дифтерію з позитивним результатом 270 грн.
Мазки на гриби з позитивним результатом, ідентифікація збудника та антибіотикочутливість на автоматичному аналізаторі VITEC-2 660 грн.
Мазки на грибки з роду Candida з від’ємним результатом 45 грн.
Мокрота з від’ємним результатом 60 грн.
Мокрота з позитивним результатом, ідентифікація збудника та антибіотикочутливість на автоматичному аналізаторі VITEC-2 675 грн.
Лабораторні дослідження ПЛР 
Виділення та ампліфікація ДНК вірусного гепатиту В (кількісний метод) 500 грн.
Виділення та ампліфікація ДНК вірусного гепатиту В (якісний метод) 200 грн.
Виділення та ампліфікація РНК вірусного гепатиту С (якісний метод) 200 грн.
Виділення та ампліфікація РНК вірусного гепатиту С (кількісний метод) 600 грн.
Виділення та ампліфікація ДНК цитомегаловірусу в крові (якісний метод) 200 грн.
Виділення та ампліфікація ДНК цитомегаловірусу в крові (кількісний метод) 225 грн.
Виділення та ампліфікація ДНК цитомегаловірусу в слині (якісний метод) 200 грн.
Виділення та ампліфікація ДНК цитомегаловірусу в слині (кількісний метод) 225 грн.
Виділення та ампліфікація ДНК цитомегаловірусу в лікворі (якісний метод) 200 грн.
Виділення та ампліфікація ДНК цитомегаловірусу в лікворі (кількісний метод) 225 грн.
Виділення та ампліфікація ДНК вірусу простого герпесу -1,2 типу (якісний метод) 200 грн.
Виділення та ампліфікація ДНК вірусу простого герпесу -1,2 типу в слині (якісний метод) 200 грн.
Виділення та ампліфікація ДНК вірусу простого герпесу -1,2 типу в лікворі (якісний метод) 200 грн.
Виділення та ампліфікація ДНК вірусу простого герпесу -1,2 типу в слині (кількісний метод) 225 грн.
Виділення та ампліфікація ДНК вірусу Епштейн-Барра в крові (якісний метод) 200 грн.
Виділення та ампліфікація ДНК вірусу Епштейн-Барра в крові (кількісний метод) 225 грн.
Виділення та ампліфікація ДНК вірусу Епштейн-Барра в слині (якісний метод) 200 грн.
Виділення та ампліфікація ДНК вірусу Епштейн-Барра в слині (кількісний метод) 225 грн.
Виділення та ампліфікація ДНК вірусу Епштейн-Барра в лікворі (якісний метод) 200 грн.
Виділення та ампліфікація ДНК вірусу Епштейн-Барра в лікворі (кількісний метод) 225 грн.
Виділення та ампліфікація ДНК вірусу простого герпесу 6 типу в крові (якісний метод) 200 грн.
Виділення та ампліфікація ДНК вірусу простого герпесу 6 типу в слині (якісний метод) 200 грн.
Виділення та ампліфікація ДНК вірусу простого герпесу 6 типу в слині (кількісний метод) 225 грн.
Виділення та ампліфікація ДНК вірусу простого герпесу 6 типу в лікворі (якісний метод) 200 грн.
Виділення та ампліфікація ДНК мікробактерій туберкульозу в крові (якісний метод) 200 грн.
Виділення та ампліфікація ДНК мікробактерій туберкульозу в лікворі (якісний метод) 200 грн.
Виділення та ампліфікація ДНК мікробактерій туберкульозу в мокротинні (якісний метод) 200 грн.

(095) 303-42-42

Моб. номер Vodafone

(097) 303-42-42

Моб. номер Kyivstar

(0342) 52-82-11

Телефон реєстратури

103

безкоштовно зі стаціонарних та мобільних

Івано-Франківськ, вул. Федьковича, 91

Адреса лікарні

КОНТАКТИ

(095) 303-42-42

Моб. номер Vodafone

(097) 303-42-42

Моб. номер Kyivstar

(0342) 52-82-11

Телефон реєстратури

103

безкоштовно зі стаціонарних та мобільних

Івано-Франківськ,
вул. Федьковича, 91

Адреса лікарні

© 2022 КНП ОКЛ

МЕНЮ